Title
Year
Citations 
Multimodal biometrics approach using face and ear recognition to overcome adverse effects of pose changes
2012
2
PageRank 
References 
Authors
0.38
0
5
Name
Citations
PageRank
Yu Wang295.21
Chongchong Yu21.73
Dejian He20.38
Tongqiang Jiang20.38
Zaiwen Liu20.38