Title
Year
Citations 
Automatic Counting of Railway Tools Based on Deep Learning.
2020
0
PageRank 
References 
Authors
0.34
0
11
Name
Citations
PageRank
Wei Wei48069.55
Wei Liu117.70
Deng Chen126.38
Yanduo Zhang125.92
Zihang Zhang13.38
Jianping Ju01.35
Sikai Wang01.35
Chaohui Zheng01.01
Jianyin Tang00.68
Gonghao Duan00.68
Jin Yang00.34