Title
Year
Citations 
Continuous Prediction of Lower-Limb Kinematics From Multi-Modal Biomedical Signals
2022
0
PageRank 
References 
Authors
0.34
20
9
Name
Citations
PageRank
Shengping Zhang105150.64
Feng Jiang30437.75
Lan Xiangyuan60123.23
Huiyu Zhou6414.22
Chifu Yang127.65
Zhen Ding03.04
Chunzhi Yi02.03
Baichun Wei01.01
Hao Guo00.68